Leren voetballen bij Voetbalacademie Temse

Is uw kind tussen vier en acht jaar oud? En slaapt het als het ware met een voetbal onder zijn of haar hoofdkussen?
Laat uw zoon of dochter dan eens op een speelse en leuke manier kennis maken met voetbal in clubverband. U bent bij onze academie aan het juiste adres.

Ons aanbod

 • 3 gratis trainingen
 • Trainingen op kunstgras (zomer) en indoor (winter)
 • Kwalitatieve begeleiding

Interesse?

Vul dan onze informatiefiche in of contacteer onze jeugdsecretaris Patrick Claus op 0498 46 44 78 of pat.claus@telenet.be

Aanpak bij blessures

Wij hopen dat onze spelers van ernstige blessures gespaard blijven. Bij voetbal is dit evenwel niet uitgesloten. Voor gedetailleerde informatie in verband met de afhandeling van een dossier kan u terecht bij Patrick Claus. Als verzekeringsverantwoordelijke binnen de club leidt hij de aangiftes in en handelt de dossiers af met het Solidariteitsfonds van de voetbalbond.

Indien een speler blessures oploopt tijdens een training of een wedstrijd en beroep moet doen op medische verzorging, zijn volgende regels van toepassing:

 1. Het formuliermedisch getuigschrift” laten invullen door de behandelende arts. Dit formulier kan u verkrijgen bij de ploegafgevaardigde of in de kantine. Daarnaast vult u ook het intern formulier in.
 2. Op het formulier “aangifte van een ongeval” moet enkel een klever van het ziekenfonds worden aangebracht in het daarvoor bestemde vak. De rest van deze zijde wordt ingevuld door de clubverantwoordelijke. U dient wel op het bijgevoegde document oa. de omstandigheden van het ongeval te omschrijven.
 3. Indien de behandelende arts de tussenkomst nodig acht van een kinesitherapeut of een fysiotherapeut dient hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan “Het Federaal Solidariteitsfonds” (FSF) van de voetbalbond alvorens met de behandeling kan gestart worden. Een kopie van het voorschrift kinesitherapie bezorgt u bij voorkeur tegelijk met de ongevalsaangifte. Indien later nog meer beurten nodig zijn dan de toegestane, dient er verlenging gevraagd aan het FSF door middel van een doktersattest. Het FSF betaalt slechts één behandeling per dag met een maximum van 9 behandelingen per voorschrift.
 4. Wij onderlijnen dat het van het grootste belang is om het “medisch getuigschrift” zo snel mogelijk aan de trainer, afgevaardigde of clubverantwoordelijke af te geven.
 5. De clubverantwoordelijke maakt het medisch certificaat over aan het FSF.
 6. Na enkele dagen ontvangt de speler het formulier “ontvangstbewijs”.
 7. Wanneer de kwetsuur voorbij is en de sportactiviteiten mogen hernomen worden, moet het formulier “ontvangstbewijs” worden ingevuld door de behandelende arts en daarna overgemaakt aan de club.
 8. Afrekening medische kosten: alle originele bewijsstukken van gemaakte onkosten, met vermelding van de tussenkomst van de mutualiteit, worden bezorgd aan de clubverantwoordelijke. De betrokkene ontvangt via de clubverantwoordelijke een detailafrekening opgemaakt door de KBVB. Het bedrag van de tussenkomst wordt op de rekening overgeschreven.
 9. Er moet rekening gehouden worden met volgende beperkingen van tussenkomst:
  • Geen tussenkomst voor zorgen verleend na de op het ontvangstbewijs vermelde datum van hervatting van sportactiviteiten.
  • Geen tussenkomst in bijkomende kosten als gevolg van verblijf in een privékamer.
  • Geen tussenkomst in kosten voor radioscopie, taping, gips, collar, krukken en alle gelijkgestelde medische zorgen.
  • Voor speciale verbanden en tandblessures geldt een specifieke, forfaitaire regeling.
  • Per aangifte rekent het FSF een vrijstelling aan.

Clubreglement

Het jeugdbestuur van KSV Temse wil bijdragen tot het voetbalplezier en de verdere algemene en sociale ontwikkeling van zijn leden. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij dan ook erg belangrijk. KSV Temse wil actief meewerken aan de bewustwording hiervan bij de spelers, trainers, begeleiders en ouders. Onze club moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Bestuur, trainers en begeleiders hebben de belangrijke verantwoordelijkheid om deze gedragsregels uit te dragen en te waken over de naleving ervan. Bij overtreding van de regels kunnen er sancties volgen.

Algemeen

De gedragsregels zijn van toepassing op alle leden. Bepaalde regels gelden voor een specifieke doelgroep, andere richten zich tot iedereen.

Doelstelling

KSV Temse wil iedereen binnen zijn persoonlijke mogelijkheden de kans geven om te voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. We streven ernaar om alle teams op een zodanig niveau in competitie te brengen dat voetbalplezier en uitdaging perfect op mekaar aansluiten. Door zowel in te zetten op de sport als het verenigingsgevoel, willen wij een club zijn waar onze leden zich goed voelen.

Waarover gaat het precies?

Het gaat concreet over hoe we met elkaar wensen om te gaan. Hoe we onze medemens behandelen en zelf behandeld willen worden. Wij noemen dit normen en waarden. Vanzelfsprekende omgangsvormen in een intern reglement gegoten. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels houdt? Dan nemen we maatregelen.

Algemene gedragsregels

Uitgangspunten

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is deze die ook sportief blijft in zijn verlies.
 • Bij een teamsport speelt de speler voor het team en niet omgekeerd.
 • Sport geeft ons zelfvertrouwen en helpt ons in de verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

Op en rond het terreinen en de kleedkamers

 • We hebben respect voor de infrastructuur en de mensen die er verantwoordelijk voor zijn.
 • We gedragen ons correct en beleefd tegen iedereen.
 • Bij het betreden van de kleedkamers na een training, wedstrijd of een andere activiteit doen we onze voetbalschoenen uit.
 • In de kleedkamers houden we het rustig en ordelijk en volgen we de richtlijnen van de verantwoordelijke(n).
 • Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training verlaten we de kleedkamer en laten we die proper achter.

Trainingen en wedstrijden

 • We zijn steeds op het afgesproken uur aanwezig.
 • Als we niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn, dan verwittigen we de trainer en/of afgevaardigde.
 • We blijven rustig in de kleedkamer en verlaten die slechts onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 • Wij helpen mee bij het (terug)brengen van materiaal en voeren de ons opgedragen taken naar best vermogen uit.
 • We hebben respect voor het materiaal (eigen materiaal/van medespelers/van de club).
 • We laten geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal.
 • We douchen na de trainingen en wedstrijden.

Gedragsregels voor de ouders en begeleiders

 • Wij verwachten van de ouders en begeleiders dat zij sportief aanmoedigen, maar geen technische of tactische aanwijzingen geven.
 • De ouder of begeleider is een goede supporter en geeft door respect te hebben voor iedereen op en rond het veld, het goede voorbeeld.
 • De ouders en begeleiders, stellen zich op rond het veld in overeenstemming met de geldende richtlijnen en volgen dienaangaande de aanwijzingen van de afgevaardigde en/of scheidsrechter.
 • Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd.
 • We vragen aan de ouders om mee in te springen voor het vervoer van het team bij uitwedstrijden. Daarbij dienen alle wettelijke verkeersregels gevolgd te worden.
 • We vragen ook om mee te doen in de beurtrol voor het wassen van de wedstrijdkledij.
 • We verwachten ook dat ouders toezien op het algemene gedrag van hun zoon of dochter, conform de gedragsregels.
 • Ouders van de jeugdspelers, alsook andere familieleden, supporters of derden betalen de door de club bepaalde toegangsprijs voor wedstrijden indien ze niet in het bezit zijn van een abonnement of een ander geldig toegangsbewijs.

Sancties

Het niet-naleven van de gedragsregels kan leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden door het jeugdbestuur passende maatregelen genomen. De genomen beslissing is onherroepelijk en enkel de verantwoordelijkheid van de leden van het jeugdbestuur.

Sancties ingevolge ongeoorloofd gedrag, zware overtredingen, verbale agressie,… tijdens een wedstrijd, tornooi of een andere activiteit kunnen daarenboven leiden tot maatregelen genomen door de KBVB of Voetbal Vlaanderen.

Alle boetes die de club oploopt door onsportief gedrag van spelers of ouders worden op de betrokkene verhaald.

 Bij zware vergrijpen zoals fysiek geweld, pesterijen, racisme, diefstal… (zonder limitatief te zijn) volgt onmiddellijk ontslag uit de club. Tevens behoudt de club zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie(s).

Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld in gevallen van overmacht, voor spelers die toch een akkoord krijgen voor een transfer in de loop van het seizoen en voor spelers die om disciplinaire redenen moeten vertrekken bij de club ingevolge een beslissing van het jeugdbestuur.

Download ons clubreglement

Ivan Renette Patrick Claus Bart Claus
Jeugdvoorzitter Jeugdsecretaris TVJO
ivan.renette@telenet.be pat.claus@telenet.be bart_claus10@hotmail.com
Bart Moens Robert Van Lombergen Patrick Heyndrickx
Jeugdbestuurslid Jeugdbestuurslid Jeugdbestuurslid
bart.moens3@telenet.be robertvanlombergen@hotmail.com patrick.heyndrickx1@telenet.be
Geert Franssen Stefan Claus
Jeugdbestuurslid Jeugdbestuurslid  
fransen.geert@telenet.be stefan_claus@hotmail.com